న్యూఢిల్లీలో గవర్నర్ల సదస్సు
48వ గవర్నర్ల సదస్సు 2017 అక్టోబర్‌ 12, 13 తేదీల్లో న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించారు. 48వ గవర్నర్ల సదస్సు యొక్క థీమ్‌ - New India-2022
views: 711
Current Affairs Telugu
e-Magazine
March-2018
Download
Current Affairs Year Magazine 2018
FREE DELIVERY
Limited Time
Buy


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams