అంతర్జాతీయ బాలికల దినోత్సవం
అంతర్జాతీయ బాలికల దినోత్సవం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2017 అక్టోబర్‌ 11న అంతర్జాతీయ బాలికల దినోత్సవం నిర్వహించారు. 2017 అంతర్జాతీయ బాలికల దినోత్సవం యొక్క థీమ్‌- Empower Girls: Before, during and after crises
views: 76
Vyoma Current Affairs
e-Magazine
Monthly Wise
FREE Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.